تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

برنامه نیم فصل لیگ 1

  هفته دوم
   شنبه 23 مرداد 95

  مس رفسنجان- خونه به خونه مازندران – ساعت 17:15 – ورزشگاه شهداء رفسنجان کرمان
  نساجی مازندران- نفت مسجدسلیمان – ساعت 17:30 – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
  خیبر خرم‌آباد- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  17:45 – ورزشگاه تختی خرم آباد
  فجرسپاسی شیراز- سپیدرود رشت – ساعت 17:45- ورزشگاه حافظیه شیراز
  ملوان بندرانزلی- راه‌آهن تهران- ساعت 18:00- ورزشگاه تختی انزلی
  ایرانجوان بوشهر - مس کرمان- ساعت 18:00- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
  گل‌گهر سیرجان - اکسین البرز- ساعت 18:00- ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
  بادران تهران- فولاد یزد- ساعت 18:00 - ورزشگاه اکباتان تهران
  استقلال اهواز- آلومینیوم اراک – ساعت 18:30- ورزشگاه تختی اهواز
  هفته سوم
  جمعه 29 مرداد 95

  فولادیزد- ملوان بندرانزلی – ساعت 17:15- ورزشگاه شهید نصیرییزد
  مس کرمان- گل‌گهر سیرجان – ساعت 17:30- ورزشگاه امام علی کرمان
  خونه به خونه مازندران- بادران تهران – ساعت 17:30- ورزشگاه هفتم تیربابل
          سپیدرود رشت- خیبر خرم‌آباد – ساعت 17:30- ورزشگاه شهید عضدی رشت
          اکسین البرز- استقلال اهواز- ساعت17:30- ورزشگاه انقلاب کرج 
  راه‌آهن تهران- مس رفسنجان – ساعت 17:30 – ورزشگاه شهید درخشان صبا شهرتهران
   آلومینیوم اراک- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت17:30- ورزشگاه امام خمینی اراک
  ایرانجوان بوشهر- نساجی مازندران -  ساعت18:00- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
  نفت مسجدسلیمان- فجرسپاسی شیراز- ساعت 18:30- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
  هفته چهارم
  جمعه 5 شهریور 95
  مس رفسنجان- آلومینیوم اراک17:00چهارم شهداء رفسنجانکرمان
  نساجی مازندران- مس کرمان – ساعت 17:15- ورزشگاه شهید وطنیقائمشهر
  بادران تهران- ایرانجوان بوشهر- ساعت 17:30- ورزشگاه اکباتان تهران
  پارس جنوبی جم بوشهر- خونه به خونه مازندران – ساعت17:30- ورزشگاه  تختی جم بوشهر
  ملوان بندرانزلی- سپیدرود رشت- ساعت 17:30- ورزشگاه تختی انزلی
  فجرسپاسی شیراز- راه‌آهن تهران – ساعت 17:30- ورزشگاه حافظیهشیراز
  گل‌گهر سیرجان- نفت مسجدسلیمان – ساعت 17:30- ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
  خیبرخرم‌آباد- اکسین البرز-ساعت 17:30- ورزشگاه تختی  خرم آباد
  استقلال اهواز- فولادیزد- ساعت 18:00- ورزشگاه تختی اهواز
  هفته پنجم
  جمعه 12 شهریور95

  فولادیزد- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت 17:00 - ورزشگاه شهید نصیری یزد
  نساجی مازندران- گل‌گهر سیرجان- ساعت17:00-ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
  سپیدرود رشت- خونه به خونه مازندران – ساعت 17:15- ورزشگاه شهید عضدی رشت
  اکسین البرز- فجرسپاسی شیراز- ساعت 17:15- ورزشگاه انقلاب کرج
  راه‌آهن تهران- بادران تهران – ساعت 17:15- ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران
  آلومینیوم اراک- خیبر خرم‌آباد –ساعت 17:15- ورزشگاه امام خمینی اراک
  مس کرمان - استقلال اهواز- ساعت 17:15-  ورزشگاه  امام علی کرمان
  ایرانجوان بوشهر- ملوان بندر انزلی- ساعت  17:45- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
  نفت مسجدسلیمان- مس رفسنجان- ساعت18:00-  ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
  هفته ششم
  پنج شنبه 18شهریور 95

  مس رفسنجان- فولاد یزد- ساعت 16:45 -  ورزشگاه شهداء رفسنجان کرمان
  فجرسپاسی شیراز- نساجی مازندران- ساعت  17:00-  ورزشگاه حافظیه شیراز
  خونه به خونه مازندران- آلومینیوم اراک - ساعت  17:00-  ورزشگاه هفتم تیربابل
  خیبرخرم‌آباد- راه‌آهن تهران- ساعت 17:00-  ورزشگاه تختی خرم آباد
  بادران تهران- مس کرمان- ساعت 17:00-  ورزشگاه اکباتان تهران
  پارس جنوبی جم بوشهر- سپیدرود رشت- ساعت  17:15-  ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر
  ملوان بندرانزلی- اکسین البرز- ساعت  17:15-  ورزشگاه تختی انزلی
  گل‌گهر سیرجان- ایرانجوان بوشهر- ساعت  17:15-  ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
  استقلال اهواز - نفت مسجدسلیمان- ساعت  17:45-  ورزشگاه تختی اهواز
  هفته هفتم
  شنبه 27 شهریور 95

  فولادیزد- خونه به خونه مازندران- ساعت  16:30-  ورزشگاه شهید نصیری یزد
  نساجی مازندران- خیبرخرم‌آباد- ساعت  16:30-  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
  راه‌آهن تهران- استقلال اهواز- ساعت  16:45-  ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران
  مس کرمان- مس رفسنجان- ساعت  17:00-  ورزشگاه امام علی کرمان
  سپیدرود رشت- آلومینیوم اراک- ساعت  17:00-  ورزشگاه شهید عضدی رشت
  گل‌گهر سیرجان- ملوان بندرانزلی- ساعت  17:00-  ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
  اکسین البرز- بادران تهران- ساعت  17:00-  ورزشگاه انقلاب کرج
  ایرانجوان بوشهر- فجرسپاسی شیراز- ساعت  17:15-  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر 
  نفت مسجدسلیمان- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  17:30-  ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
  هفته هشتم
  جمعه 2 مهر 95

  مس رفسنجان - نساجی مازندران- ساعت  15:15-  ورزشگاه شهداء رفسنجان
  خیبرخرم‌آباد- ایرانجوان بوشهر- ساعت  15:30-  ورزشگاه تختی خرم آباد
  فجرسپاسی شیراز - گل‌گهر سیرجان- ساعت  15:30-  ورزشگاه حافظیه شیراز
  آلومینیوم اراک - فولاد یزد- ساعت  15:30-  ورزشگاه امام خمینی اراک
  خونه به خونه مازندران- راه‌آهن تهران- ساعت  15:30-  ورزشگاه هفتم تیر بابل
  بادران تهران - نفت مسجدسلیمان- ساعت  15:30-  ورزشگاه اکباتان تهران
  ملوان بندرانزلی - مس کرمان- ساعت 15:30-  ورزشگاه تختی انزلی
  پارس جنوبی جم بوشهر- اکسین البرز- ساعت  16:00-  ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر
  استقلال اهواز - سپیدرود رشت- ساعت  16:15-  ورزشگاه تختی اهواز
  هفته نهم
  جمعه 16 مهر 95

  نساجی مازندران - استقلال اهواز- ساعت  15:00-  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
  سپیدرود رشت - مس رفسنجان- ساعت  15:15-  ورزشگاه شهید عضدی رشت
  مس کرمان - پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  15:15-  ورزشگاه امام علی کرمان
  راه‌آهن تهران - آلومینوم اراک- ساعت  15:15-  ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران
  اکسین البرز- فولاد یزد- ساعت  15:15-  ورزشگاه انقلابکرج
  فجر سپاسی شیراز - ملوان بندرانزلی- ساعت  15:15-  ورزشگاه حافظیه شیراز
  گل‌گهر سیرجان - بادران تهران- ساعت  15:15-  ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
  ایرانجوان بوشهر - خونه به خونه مازندران- ساعت  15:45-  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
  نفت مسجدسلیمان - خیبر خرم‌آباد- ساعت  15:45-  ورزشگاه شهید بهنام محمدیمسجد سلیمان
  هفته دهم
  یکشنبه 25 مهر 95

  مس رفسنجان - گل‌گهر سیرجان- ساعت 15:00-  ورزشگاه شهداءرفسنجان
  فولادیزد- سپیدرود رشت- ساعت  15:00-  ورزشگاه شهید نصیرییزد
  خونه به خونه مازندران - نفت مسجدسلیمان- ساعت 15:00-  ورزشگاه هفتم تیربابل
  خیبر خرم‌آباد- مس کرمان- ساعت  15:00-  ورزشگاه تختی خرم آباد
  آلومینیوم اراک - اکسین البرز- ساعت  15:00-  ورزشگاه امام خمینیاراک
  ملوان بندرانزلی - نساجی مازندران- ساعت  15:15-  ورزشگاه تختیانزلی
  بادران تهران - فجر سپاسی شیراز - ساعت  15:15 -  ورزشگاه اکباتان
  پارس جنوبی جم بوشهر - راه‌آهن تهران- ساعت 15:30-  ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر
  استقلال اهواز - ایرانجوان بوشهر- ساعت  15:45-  ورزشگاه تختی اهواز
  هفته یازدهم
  یکشنبه 2 آبان 95

  نساجی مازندران - خونه به خونه مازندران- ساعت  14:45-  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
  مس کرمان - فولادیزد- ساعت  15:00-  ورزشگاه امام علی کرمان
  راه‌آهن تهران- سپیدرود رشت- ساعت  15:00-  ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران
  ملوان بندرانزلی - بادران تهران- ساعت  15:00-  ورزشگاه تختی انزلی
  فجرسپاسی شیراز - خیبر خرم‌آباد- ساعت  15:00-  ورزشگاه حافظیه شیراز
  گل‌گهر سیرجان - استقلال اهواز- ساعت  15:00-  ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
  اکسین البرز - مس رفسنجان- ساعت  15:00-  ورزشگاه انقلاب کرج
  ایرانجوان بوشهر- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  15:30-  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
  نفت مسجدسلیمان - آلومینوم اراک- ساعت  15:30-  ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
  هفته دوازدهم
  شنبه 8 آبان 95

  مس رفسنجان- ایرانجوان بوشهر- ساعت  14:30-  ورزشگاه شهداء رفسنجان
  فولاد یزد - راه‌آهن تهران- ساعت  14:30-  ورزشگاه شهید نصیرییزد
  خیبرخرم‌آباد - گل‌گهر سیرجان- ساعت  14:45-  ورزشگاه تختی خرم آباد
  سپیدرود رشت - نفت مسجدسلیمان- ساعت  14:45-  ورزشگاه شهید عضدی رشت
  آلومینیوم اراک -  مس کرمان- ساعت  14:45-  ورزشگاه امام خمینی اراک
  خونه به خونه مازندران - اکسین البرز- ساعت 14:45-  ورزشگاه هفتم تیر بابل
          بادران تهران - نساجی مازندران- ساعت  15:00-  ورزشگاه اکباتان تهران
  پارس جنوبی جم بوشهر - فجرسپاسی شیراز- ساعت  15:15-  ورزشگاه تختی شهرجم بوشهر
  استقلال اهواز - ملوان بندر انزلی- ساعت  15:15-  ورزشگاه تختیاهواز
  هفته سیزدهم
  جمعه 21 آبان 95

  نساجی مازندران- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  14:15-  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
  فجرسپاسی شیراز - مس  رفسنجان- ساعت  14:30-  ورزشگاه حافظیه شیراز
  گل‌گهر سیرجان - خونه به خونه مازندران- ساعت  14:30-  ورزشگاهاختصاصی گل گهرسیرجان
  مس کرمان - سپیدرود رشت- ساعت  14:30-  ورزشگاه امام علی کرمان
          اکسین البرز - راه‌آهن تهران- ساعت  14:30-  ورزشگاه انقلاب کرج
  ملوان بندر انزلی - خیبرخرم‌آباد- ساعت  14:30-  ورزشگاه تختی انزلی
  بادران تهران- استقلال اهواز- ساعت  14:30-  ورزشگاه اکباتان تهران
  ایرانجوان بوشهر - آلومینیوم اراک- ساعت  15:00-  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
  نفت مسجدسلیمان- فولاد یزد- ساعت  15:00-  ورزشگاه شهید بهنام محمدی  مسجد سلیمان
  هفته چهاردهم
  چهارشنبه 3 آذر95

  فولادیزد - ایرانجوان بوشهر- ساعت  14:15-  ورزشگاه شهید نصیری یزد
  آلومینیوم اراک - نساجی مازندران- ساعت  14:15-  ورزشگاه امام خمینی اراک
  خونه به خونه مازندران - مس کرمان- ساعت  14:15-  ورزشگاه هفتم تیربابل
  سپیدرود رشت - اکسین البرز- ساعت  14:15-  ورزشگاهشهید عضدی رشت
  مس رفسنجان - ملوان بندرانزلی- ساعت  14:15-  ورزشگاه شهداء رفسنجان
  خیبرخرم‌آباد - بادران تهران- ساعت  14:15-  ورزشگاهتختی خرم آباد
  راه‌آهن تهران - نفت مسجدسلیمان- ساعت  14:30-  ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران
  پارس جنوبی جم بوشهر - گل‌گهر سیرجان- ساعت  14:45-  ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر
  استقلال اهواز- فجرسپاسی شیراز- ساعت  15:00-  ورزشگاه  تختی اهواز
  هفته پانزدهم
  سه شنبه 9 آذر 95

  نساجی مازندران- فولاد یزد- ساعت  14:00-  ورزشگاه  شهید وطنی قائمشهر
  خیبرخرم‌آباد - استقلال اهواز- ساعت  14:00-  ورزشگاه تختی خرم آباد
  بادران تهران- مس رفسنجان- ساعت  14:15-  ورزشگاه اکباتان تهران
  ملوان بندرانزلی - پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  14:15-  ورزشگاه تختی انزلی
  فجرسپاسی شیراز - خونه به خونه مازندران- ساعت  14:15-  ورزشگاه حافظیه شیراز
  گل‌گهر سیرجان- آلومینیوم اراک- ساعت  14:15-  ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
  مس کرمان - راه‌آهن تهران- ساعت  14:15-  ورزشگاه امام علی کرمان
  ایرانجوان بوشهر - سپیدرود رشت- ساعت  14:30-  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
  نفت مسجدسلیمان- اکسین البرز - ساعت  14:30-  ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
  هفته شانزدهم
  دوشنبه 15 آذر95

  اکسین البرز - ایرانجوان بوشهر- ساعت  14:00-  ورزشگاه انقلاب کرج
  راه‌آهن تهران - نساجی مازندران - ساعت  14:00-  ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران
  سپیدرود رشت- گل‌گهر سیرجان- ساعت  14:00-  ورزشگاه شهید عضدی رشت
  فولادیزد - فجرسپاسی شیراز- ساعت  14:00-  ورزشگاه شهید نصیری یزد
  خونه به خونه مازندران - ملوان بندرانزلی- ساعت  14:00-  ورزشگاه هفتم تیربابل
  آلومینوم اراک - بادران تهران- ساعت 14:00-  ورزشگاه امام خمینی اراک
  مس رفسنجان - خیبر خرم‌آباد- ساعت  14:00-  ورزشگاه شهداء رفسنجان 
  پارس جنوبی جم بوشهر - استقلال اهواز- ساعت  14:15-  ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر
  نفت مسجدسلیمان - مس کرمان- ساعت  14:30-  ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
  هفته هفدهم
  دوشنبه 22 آذر95

  بادران تهران - پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  14:00-  ورزشگاه اکباتان تهران
  خیبر خرم‌آباد - خونه به خونه مازندرا- ساعت  14:00-  ورزشگاه تختی خرم آباد
  فجرسپاسی شیراز - آلومینیوم اراک- ساعت  14:00-  ورزشگاه حافظیه شیراز
  گل‌گهر سیرجان - فولادیزد- ساعت  14:00-  ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
  نساجی مازندران - سپیدرود رشت- ساعت  14:00-  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
  ملوان بندرانزلی - نفت مسجدسلیمان- ساعت  14:00-  ورزشگاه تختی انزلی
  مس کرمان - اکسین البرز- ساعت  14:00-  ورزشگاه امام علی کرمان
  استقلال اهواز - مس رفسنجان-ساعت 14:15-  ورزشگاه تختی اهواز 
  ایرانجوان بوشهر - راه‌آهن تهران – ساعت 14:15-  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر


  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ سه شنبه 19 مرداد 1395 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 28 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :211688
 • بازدید امروز :303966
 • بازدید داخلی :64096
 • کاربران حاضر :130
 • رباتهای جستجوگر:102
 • همه حاضرین :232

تگ های برتر امروز

تگ های برتر